Terms

תקנון אתר

policy

מדיניות משלוחים

ברוכים הבאים לאתר gal bel (להלן: "האתר"), המופעל על- ידי חברת גל בל (2018) (להלן ״החברה״)

האתר מאפשר לאורחיו גישה לתכנים ולשירותים המוצעים בו וזאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").

נוסח התקנון הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ונשים כאחד.

תשומת לב המשתמש באתר  כי הוראות התקנון חלות על כל שימוש אשר יבוצע באתר. הגלישה ו/או השימוש באתר מעידיםעל הסכמת הלקוח להוראות התקנון שלהלן וליתר התנאים המופיעים ו/או אשר יופיעו באתר בעת השימוש בו ולהסכמהלקבלת דיוור פרסומי מהחברה. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנעמלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, והצטרפות למועדון הלקוחות של החברה.

כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקורא בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תוכן הוראות התקנון.

1. תנאים כלליים

1.1.    הרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים באתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר הלקוחות של החברה ומהווה הסכמהלהימנות ברשימת התפוצה של דיוור החברה, לרבות הסכמה לקבלת כל דיוור פרסומי ו/או שיווקי מהחברה.

1.2.    האתר ניתן לשימוש ללקוחותיו כמות שהוא (As Is). ללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתרו/או החברה בגין מאפייני האתר, תוכנו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.

1.3.    מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את   פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

1.4.    החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להתחייבכי השירות באתר לא יופרע ו/או יופסק מכל סיבה שהיא. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לתקלה ו/או הפרעה ו/אושיבוש ברשת האינטרנט ו/או בתקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהלקוח להשתמש באתר.

1.5.    החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או מכל תקלה בתקשורת ו/או מעשה או מחדל של ספקי האינטרנט ו/או ממעשה או מחדל שאינםבשליטת החברה לרבות בגין אובדן הכנסה ו/או מניעת רווחים.

2. תנאי השימוש באתר

2.1.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש אשר יעשה על-ידי הלקוח ו/או כל מבקר ו/או משתמש באתר, והן מהוות הסכםמשפטי מחייב בין כל משתמש ו/או לקוח ו/או מבקר באתר לבין החברה.

2.2.    תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/אולבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3.    האחריות להתעדכן בתקנון האתר הינה על הלקוח ו/או המשתמש ו/או המבקר באתר.

2.4.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינההולמת ו/או שאינה לפי הוראות תקנון זה, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או המנוגדת להוראות הדין.

2.5.    מובהר בזאת כי במקרים בהם החברה תקיים פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגרלות, או מבצעי שיווק (להלן: "המבצעים"), ייתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. על המשתתף במבצעים לעיין בתקנונים הרלוונטיים לפניהשתתפותו. כמו כן, אין בהוראות תקנוני המבצעים בכדי לגרוע מהוראות תקנון זה אלא אם העניין נאמר בהוראותיהםמפורשות.

2.6.    החברה עושה את מירב המאמצים בכדי לוודא כי המידע באתר הינו מדויק ושלם אולם החברה אינה מחויבת בכל דרךשהיא לקיום מגוון מוצרים באתר והינה רשאית לשנות ו/או להגדיל ו/או להפחית את היקף וכמות ומגוון המוצרים המוצגיםבאתר. החברה לא תישא באחריות בנוגע לאי דיוקים או שגיאות בתיאורי מוצרים ו/או צבעים ו/או קיומם של המוצרים במלאיובכלל ו/או בדבר כל מידע אחר המוצג באתר.

2.7.    האופן בו מוצגים המוצרים באתר נתון לשיקול דעת החברה ויעודכן על פיה.

2.8.    מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

3. אופן השימוש באתר

3.1.    הלקוח ו/או המשתמש באתר רשאי לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראותתקנון זה ובהוראות הדין.

3.2.    אין לבצע כל פעולות שיש בהן לגרום לשיבוש הפעולה השוטפת והתקינה של האתר לרבות כניסה בלתי מורשיתלשרתי האתר, בדיקה ו/או סריקת האתר לשימוש איש או מסחרי, שיבוש או ניסיון לשיבוש הפעילות השוטפת של האתר.

3.3.    כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולצרוך את שירותי האתר.

3.4.    אין לבצע פעולות באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.

3.5.    על הלקוח חל איסור על העברה, איסוף או שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר.

3.6.    הלקוח אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או תוכן פוגעני ו/או כל מידע אחר באתר.

3.7.    הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשיםבאתר ו/או בזכויותיהם.

4. מדיניות פרטיות באתר

4.1.    החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמש ועלסודיות המידע.

4.2.    פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו בין היתרלדיוור ישיר. להסרה, יש לפנות במייל  galbelbeauty@gmail.con

4.3.    מובהר כי מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפניחדירה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידיהחברה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

4.4.    כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרםלמשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברהמתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולמעט שימוש כמפורט בתקנון זה ולצורך שמירת קשרעם המשתמש.

4.5.    למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצעמעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשההלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיהלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין החברה.

5. קניין רוחני

5.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודותהמסחריים והתוכנות בהן נעשה שימוש באתר הינם רכושה של הבלעדי של החברה. זכויות אלו חלות, בין היתר אבל לא רקעל עיצוב האתר, שרטוטים, צילומים, תמונות, גרפיקה, טקסט, כל המידע המוצג באתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו שלהאתר.

5.2.    חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתבומראש.

5.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בתוכנו, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות ושמות המוצרים המוצגים באתר.

6. סמכות שיפוט

6.1.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינם בהתאם ועל פי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך ביןהלקוח לבין האתר ו/או החברה בקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה לבית המשפט במחוז המרכז.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמש ועלסודיות המידע.
 2. מובהר כי מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפניחדירה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמורבידי החברה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 3. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרםלמשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולמעט שימוש כמפורט בתקנון זה ולצורךשמירת קשר עם המשתמש.
 4. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צושיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ובכלמחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה אתפעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראותמדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעיםו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלהחברה חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד אתביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/אוכל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטיםלעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענהו/או תביעה כאמור.
 5. הרשמה ומסירת פרטים ע"י המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש שלו וכל נתון שיופק עלסמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר שלהחברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידוםמכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון(לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידודנאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגוןצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברהוהמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנתהפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובעמהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 6. מובהר כי החברה עשויה לחלוק את המידע האישי של המשתמש עם ספקי שירות אשר מבצעים שירותים בשמה שלהחברה בהסתמך על ההנחיות של החברה. החברה לא מאשרת לספקי שירות אלה להשתמש או לחשוף את המידע, למעט כפי שנדרש כדי לבצע שירותים בשמה של החברה או כדי לעמוד בדרישות משפטיות. דוגמאות לספקי שירותיםאלה כוללות ישויות המעבדות תשלומים בכרטיס אשראי, מבצעות הזמנות ומספקות אירוח שרת ושירותי שיווק דיוורישיר. הספקים מחויבים לשמור על פרטיות המידע.
 7. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו בין היתרלדיוור ישיר. להסרה, יש לפנות במייל לשירות הלקוחות של החברה בכתובת – galbelbeauty@gmail.con . למען הסרספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של המשתמשים ובהתאם לדין החל.
 8. מובהר בזאת כי החברה עשויה לקבל מידע אישי לגבי המשתמש ממקורות שונים. החברה עשויה לאסוף מידע זהכאשר המשתמש מספק אותו באחד מהדלפקים או הסניפים של החברה, באתר של החברה, בפלטפורמות המדיההחברתית של החברה או באחד מהאירועים של החברה. כאשר משתמש מבקר באתר זה, החברה אוספת גם מידעמסוים ע"י אמצעים אוטומטיים, בשימוש בטכנולוגיות כמו קוקיס, רישומי שרתי אינטרנט ו- Web Beacons.
 9. המשתמש מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונוהחופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימושבהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 10. רשאים‭ ‬להשתתף‭ ‬במכירות‭ ‬המבוצעות‭ ‬באתר‭ ‬תושבי‭ ‬ישראל‭ ‬בגיל‭ ‬18‭ ‬ומעלה‭ ,‬המחזיקים‭ ‬כדין‭ ‬בכרטיס‭ ‬אשראי‭ ‬ישראלי (מקומי‭ ‬או‭ ‬בינלאומי‭(‬ תקף‭. ‬ההשתתפות‭ ‬מותנית‭ ‬בהרשמה‭ ‬לאתר‭ ‬ומסירת‭ ‬פרטים‭ ‬אישיים‭ ‬מלאים‭,‬ נכונים‭ ‬ומדויקים‭,‬ הכוללים‭ ‬שם‭,‬ מס‭'‬ זהות‭ ,‬כתובת‭,‬ מס‭'‬ טלפון‭ ‬וכתובת‭ ‬דואר‭ ‬אלקטרוני‭ ‬תקינה‭.‬ ניתן‭ ‬גם‭ ‬לבצע‭ ‬רכישות‭ ‬שלא‭ ‬באמצעות‭ ‬כרטיס‭ ‬אשראי על ידי תיאום התשלום והזמנה טלפונית. 

 11. אישור לקבלת מידע פרסומי משמעו הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר –  בקשה להסרה מרשימת הדיוור תחול עלרשימות התפוצה של האתר בלבד.

 

מדיניות משלוחים – 

החזרה ואספקת מוצרים 

החזרת מוצר הינה בכפוף למדיניות החברה גל בל  (2018) (החברה) המפורטת להלן:

1. הוצגה חשבונית עסקה מקורית.

2. החזרת המוצר תתאפשר באריזתו המקורית בלבד, כשהוא סגור הרמטית או בצלופן המעיד כי המוצר לא נפתח, לא נפגם וכי לא נעשה בו כל שימוש. 

3. החזרת מוצרים ניתנת בסניף בלבד . 

4.  פניה להחזרת מוצר תעשה תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, באמצעות  פניה לשירות הלקוחות של החברה או בסניף . 

5. החברה לא תאפשר החזרת מוצרים שנפגמו ו/או שנעשה בהם שימוש ו/או של מוצרים הניתנים לפתיחה ללא הותרת סימן בדבר עשיית שימוש במוצר . 

6. החברה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

7. בכפוף לתנאים המפורטים החברה תפעל להשבת התמורה ששולמה בעד המוצר המוחזר בניכוי הסכומים  שהחברה רשאית לנכות על פי המפורט לעיל ועל פי כל דין.

8. ההחזר יבוצע לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.

9. סכום ששולם בעבור משלוח, לא  יוחזר בשום מקרה וככל והצרכן מחזיר את המוצר שרכש, הרי שעלויות המשלוח הנוסף יחולו עליו. 

משלוח – 

1. כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).

2. הזמנות שנקלטו במערכת עד השעה 12 בצהריים יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 12 בצהריים תטופל, ככל הניתן, ביום העסקים הבא.

3. הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת או חג יטופלו, ככל הניתן, רק ביום ראשון או ביום החול העוקב. שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכםבעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.

4. אין באפשרותנו לשלוח הזמנות לכתובת שהיא תא דואר.

5. הלקוחה תישא בדמי משלוח והם מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובתעודת המשלוח. לעיתים אין דמי משלוח עבור רכישות מעל סכום שאנו עשויים להציג באתר האינטרנט ויכול להשתנות מעת לעת.

6. זמן מסירת המשלוח ללקוח המקובל הוא עד 7 ימי עסקים (לאחר יום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה) אלא אם נודיע ללקוחה, לרבות באמצעות דוא"ל, במסגרת התקופה האמורה, על כך שהמוצרים שהוזמנו (או חלקם) אינם זמינים, לרבות באופן זמני.

7. אזורי רמת הגולן, יישובי ים המלח, יישובי הערבה ואילתזמן המסירה המקובל הוא עד 7 ימי עסקים (לאחר יום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה).

8. אספקת מוצרים מבוצעת על ידי חלוקת משלוחים בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב ).

9. לא נהיה אחראים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטתנו.

10. במקרים מסויימים, עפ"י שיקול דעתנו, המוצרים יועמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמה מראש.

11. זמני שליחויות במהלך חודש נובמבר:

במהלך חודש נובמבר יתקיימו אירועי קניות שנתיים בינהם Shopping il, Black Friday, יום הרווקים הסיני ו-Cyber Monday.

בהתאם לכך צפויים עיכובים בזמני האספקה עקב עומסי עבודה חריגים, על כן, במהלך חודש נובמבר צפי זמן המשלוח יהיה עד 14 ימי עסקים, לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-6622766 בימים אה בין השעות9:00-17:00